PostHeaderIcon Ściąganie źródeł i instalacjaDownloading and installing

Kody źródłowe i wykonywalne projektu znajdują się na serwerze:

https://code.google.com/p/cruelhessian/downloads/list

Najnowsza wersja powinna chodzić bez problemów pod Linuxem i Windowsem.
Wersja rozwojowa jest stale dostępna poprzez svn. Aby ściągnąć najnowszą niestabilną wersję wpisz w linii komend:

svn checkout http://cruelhessian.googlecode.com/svn/trunk/ cruelhessian-svn

Następnym razem, aby uaktualnić swoje lokalne repozytorium wystarczy po wejściu do niego (w tym przypadku jest to katalog cruelhessian-svn) wydać polecenie:

svn up

Instalacja pod Linuxem

Po zainstalowaniu zależności ściągnij najnowszy dostępny plik cruelhessian w formacie tar.bz2. Następnie rozpakuj źródła, wejdź do katalogu i wydaj ciąg poleceń:

cmake .
make
sudo make install

Po pierwszym uruchomieniu zostanie stworzony katalog ~/.config/cruelhessian, w którym znajdzie się plik konfiguracyjny options.ini i katalog ze screenami (o ile przynajmniej raz podczas gry naciśniesz klawisz F4).

Instalacja pod Windowsem

Jeśli zdecydowałeś się na samodzielną kompilację, wejdź do katalogu projects/VC10, uruchom i skompiluj CruelHessian.sln.
Jeśli natomiast ściągnąłeś plik rar, instalacja (o ile można to tak nazwać) sprowadza się do rozpakowania pliku rar do dowolnego katalogu. Plik konfiguracyjny i katalog ze screenami znajdzie się w tym samym katalogu głównym.
The sources and executables of this game are present on:

https://code.google.com/p/cruelhessian/downloads/list

The newset versiob should run without bigger problems under Linux and Windows.
To download the newest version from svn just type:

svn checkout http://cruelhessian.googlecode.com/svn/trunk/ cruelhessian-svn

Next time, if you want to update your local repository, type in cruelhessian-svn directory:

svn up

Installation under Linux

After installing dependencies, download the newest cruelhessian tar.bz2 file. Then unpack the sources, enter into the directory and follow the command sequence:

cmake .
make
sudo make install

On the first start, the directory ~/.config/cruelhessian will be created. It will contain a configuration file: options.ini and directory with screenshots (if you press F4 at least once during the game).

Installation under Windows

If you want to self-compile, go to directory projects/VC10, run and compile CruelHessian.sln.
If you downloaded the rar file, the installation (if you can call it that) is to extract this file to directory. Configuration file and directory with screenshots will be created in the same root.

Leave a Reply